V médiách CREPČ

Ikaros 6/2012: Hodnotenie publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách

Projekt Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti vznikol v roku 2007 pod gesciou ministerstva školstva a bol implementovaný riešiteľskou skupinou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline a firmy SVOP s.r.o. z Bratislavy. Výstupom projektu je portál - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti umiestnený na adrese www.crepc.sk. ....
Celý článok

ITlib 1/2012 Sivá literatúra – svet verzus my

"Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala úlohu medzinárodnej organizácie pre sivú literatúru organizácia GreyNet International (www.greynet.org), ktorá vznikla v roku 1992. Jej cieľom je umožniť vzájomný dialóg, výskum a komunikáciu medzi organizáciami v oblasti sivej literatúry."

ITlib 1/2012 Systém SK CRIS – slovenská veda na dlani

"Ciele prevádzky vedeckých portálov a informačných systémov, informačnej podpory vedy a výskumu všeobecne, resp. vedeckej komunikácie určujú európske i naše oficiálne dokumenty zamerané na vedu a výskum. Informačný systém výskumu a vývoja [7], ktorý je súčasťou Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI), svojím obsahom a funkcionalitou nadväzuje na Informačný systém výskumného a vývojového potenciálu (ISVVP SR)."

ITlib 1/2012 Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a príprava novelizácie Smernice MŠ SR č. 13/2008-R

"Hlavným cieľom Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej CREPČ) je komplexná evidencia publikačnej činnosti vysokých škôl v SR v automatizovanej podobe. Jeho sekundárnym cieľom je vytváranie centrálneho zdroja informácií, ktorý umožňuje odbornej i laickej verejnosti získať prehľad o publikačnej činnosti všetkých zapojených vysokoškolských pracovísk. Údaje získané z CREPČ v súčasnosti slúžia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) ako podklad na prerozdelenie každoročnej štátnej dotácie verejným vysokoškolským pracoviskám."

ITlib 1/2012 Informačná podpora vedy na Slovensku. Transformácia Centra vedecko-technických informácií SR

"Rozvoj Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku - v jeho študovniach vyrástli celé generácie úspešných slovenských vedcov. Vznik inštitúcie ako samostatnej špecializovanej vedeckej knižnice v roku 1938 pod názvom Ústredná knižnica VŠT a jej historické formovanie vždy priamo súviselo s vysokým technickým školstvom na Slovensku a tvorilo informačnú základňu pre mladých adeptov vedy a techniky, ale aj pre existujúce vedecké pracoviská."

ITlib 1/2012 13. ročník medzinárodnej konferencie o sivej literatúre - Grey Literature 13

"Po zániku medzinárodnej organizácie EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) a systému SIGLE (System for Information on Grey Literature) prebrala úlohu medzinárodnej organizácie pre sivú literatúru organizácia GreyNet International (www.greynet.org), ktorá vznikla v roku 1992."

IKAROS 5/2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

Co se týče registru CREPČ, jedná se o centralizovanou bibliografickou databázi obsahující téměř 166 tisíc záznamů (za roky 2007 až 2010). Databáze je veřejně dostupná na adrese http://www.crepc.sk/. Přednášející také nastínila průběh procesu verifikace údajů v databázi CREPČ a dodala, že po verifikaci údajů jsou generovány statistiky...
celý článok

INFORUM 2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

Myšlienka vytvorenia Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len „CREPČ“) vyplynula z potreby efektívnej automatizácie bibliografickej registrácie a dodávania podkladov publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov pre hodnotenie vysokých škôl a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram...

celý článok 

prezentácia na konferencii

Na pulze 2/10: Tucet mýtov o evidencii publikačnej činnosti alebo Ako to je naozaj

Evidencia publikačnej činnosti je výmysel knihovníkov S požiadavkou evidovať publikačnú činnosť v knižniciach, a nie na katedrách, prípadne na oddeleniach pre vedu prišli samotné vysoké školy, keďže chceli mať túto agendu profesionálne spracovanú v zmysle platných noriem a pravidiel. celý článok

ITLIB 4/09: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti v roku III.

CREPČ sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické. celý článok