V médiách KIS DAWINCI

ITLIB 4/04: Dawinci v Mestskej knižnici Bratislava

Naše obavy, že konverzia dát a prechod z Výmenného formátu do formátu UNIMARC bude problematická, sa nepotvrdili. Konverzia prebehla plynulo, bez väčších nedostatkov, a z pôvodného systému CDS/ISIS sme prekonvertovali všetky záznamy, t. j. asi 50 000 knižničných jednotiek. Žiaľ, záznamy spracované v predchádzajúcom systéme neobsahujú všetky údaje, ktoré uvádzame vo formáte UNIMARC, a preto je nevyhnutné sa k týmto záznamom vrátiť a doplniť chýbajúce polia (ide najmä o vecné spracovanie – kľúčové slová v úseku hudobnej a umenovednej literatúry i MDT a iné dáta).
celý článok

ITlib 4/2004 AKIS DAWINCI – dostupné riešenie automatizácie knižníc

"V poslednom čase sledujeme pomerne zásadné zmeny v prostredí knižníc a informačných stredísk. Ide o zmeny štruktúry, financovania, spôsobov komunikácie s čitateľmi a podobne. Zvyšuje sa závislosť knižníc od počtov používateľov a počty používateľov zasa súvisia s atraktívnosťou fondu, službami, polohou a ďalšími faktormi. Knižničný informačný systém je základom modernej knižnice."

Zborník Uninfos 2004: Úlohy moderného knižnično-informač. systému vo VŠ prostredí

Hlavný prínos zastrešenia elektronických dokumentov pod AKIS je možnosť vytvorenia jednotnej brány pre vyhľadávanie informácií. Používateľ dostáva možnosť prehľadávať informácie o klasických informačných prameňoch (fondoch knižnice) a zároveň aj elektronických. Pri elektronických zdrojoch je výhodou možnosť použiť plnotextové vyhľadávanie, ale zároveň sa umožňuje aj vyhľadávanie podľa tematického, predmetového, žánrového, či inak katalogizačne spracovaného hľadiska.
celý článok

Zborník Uninfos 2003: Možnosti knižničného informačného systému a jeho miesto v procese dištančného vzdelávania a e-vzdelávania

Najmä na pôde akademických knižníc je otázka sprístupňovania a správy elektronických dokumentov aktuálna viac ako kedykoľvek predtým. Skúsenosti z praxe nás presviedčajú, že univerzity o e-vzdelávanie majú záujem. Žiaľ, často siahajú po riešeniach, ktoré prirodzeným spôsobom nerozširujú tú štruktúru organizácie vysokej školy, ktorá už existuje. Výsledkom je nákup drahého systému na správu elektronických dokumentov, pričom zabezpečiť komunikáciu medzi ním a napríklad už existujúcim a zabehnutým informačným systémom knižnice často nie je možné.
celý článok

Bulletin SKIP 2/2001: První evropská knihovna je v Karviné (NKP.CZ)

Pokud se týče automatizovaného knihovnického systému, přecházíme v těchto dnech na nový AKS p. n. DAWINCI. Jedná se o robustní informační systém v"multi-tier" architektuře, která umožňuje jeho universální šíření přes internet - intranet. Součástí systému je web client, full-text TOPIC a protokol Z39.50. Naše softwarové úsilí směřuje ke zkvalitnění služeb uživatelům, a proto neustále pokračujeme v rozvoji programu BELETRIE, který je prakticky budován od roku 1993.
celý článok

Knižnica 03/2001: DAWINCI - Nový automatizovaný multimediálny knižnično-informačný systém

Bez textovej ukážky a odkazu

IKAROS 2008: Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy

Bez textovej ukážky

Knižnica 5/2001: Unikátna softvérová domáca knižnica

Bez textovej ukážky

ITlib 2/2001: Projekt DAWINCI a ASP služby

Systém DAWINCI bol vyvinutý na základe niekoľkoročnej spolupráce s odbornými pracovníkmi knižnice a konkrétnych testov v reálnej praxi. Užívateľ pracuje v pojmoch známych v odbornej praxi a zároveň má možnosť plnohodnotne využívať technické prostriedky distribuovaného sieťového prostredia. Členenie systému na ucelené moduly a spôsob licencovania systému je na Slovenskom trhu knižničných systémov iste príjemnou novinkou
celý článok

Knižnica 1/2000: Najlepšou verejnou knižnicou v Európe je Regionálna knižnica v Karvinej

Bez textovej ukážky