INFORUM 2008: CREPČ – Centrálny register publikačnej činnosti

Na úrovni hárdvéru bol pre účely CREPČ zabezpečený hlavný a záloţný server s príslušenstvom. Základná systémová úroveň sa zabezpečuje na platforme Microsoft Windows Server 2003, databázový stroj je MS SQL 2005 a samotné funkcie CREPČ vznikli modifikáciami a realizáciou nových funkcií na platforme vývojovej platformy uţ existujúceho kniţnično-informačného systému DAWINCI
celý článok