V médiách KIS DAWINCI

Bulletin SAK 3/2017 60 rokov knižnice Bratislava - Nové Mesto

Knižnica Bratislava - Nové Mesto si v tomto roku pripomína šesťdesiat rokov od vzniku prvej knižnice na území súčasnej mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Počas šesť- desiat rokov svojej samostatnej existencie prešla mnohými zmenami.

PDF verzia čísla

Library systems report 2014 : Competition and strategic cooperation

EBSCO Information Services competes within the library technology industry as one of the major providers of discovery services and electronic resource management tools but has not entered the integrated library system arena as has its similarly configured rival ProQuest .....
American Libraries 15.4.2014

Tlačová správa 3.10.2013: Spolupráca SVOP a EBSCO

EBSCO nadviazalo partnerstvo v oblasti Integrovaného knižničného systému (ILS) so slovenskou spoločnosťou SVOP spájajúc spoločných zákazníkov prostredníctvom služby EBSCO Discovery Service™ Integrácia služieb zlepší vyhľadávanie a odovzdávanie obsahu spoločným zákazníkom.
celý článok

ITlib 3/2012 Ako sa akademické knižnice prezentujú na webe?

"O propagácii a zviditeľňovaní knižníc rôznymi prostriedkami sa píše veľa, najmä v období celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Ako to už býva, tie najjednoduchšie, hotové riešenia sa neraz prehliadajú."

ITlib 1/2012 Využitie modulu EPC KIS DAWINCI na publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR

"Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR)prešlo v posledných rokoch značnými zmenami, ktoré sa odrazili aj v publikovaní výsledkov činností jednotlivých pracovných kolektívov, organizovaní veľkého množstva podujatí, rozsiahlej prednášateľskej činnosti, ako aj vo vystúpeniach viacerých jeho pracovníkov v médiách. Sledovanie uvedeného množstva týchto aktivít, ich spracovávanie do výročných správ organizácie a triedenie podľa určitých kategórií zaberalo značné množstvo času a bolo využiteľné len jednorázovo v danom roku. Preto úvaha, ako sa vysporiadať so systematickým spracovávaním týchto informácií pre viacnásobné použitie, viedla k nájdeniu vhodného riešenia tejto úlohy formou modifikácie už hotového produktu ľahko implementovateľného na špecifické účely mapovania PR aktivít CVTI SR."

ITlib1/2012 Informačná podpora vedy na Slovensku. Transformácia Centra vedecko-technických informácií SR

"Rozvoj Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku - v jeho študovniach vyrástli celé generácie úspešných slovenských vedcov. Vznik inštitúcie ako samostatnej špecializovanej vedeckej knižnice v roku 1938 pod názvom Ústredná knižnica VŠT a jej historické formovanie vždy priamo súviselo s vysokým technickým školstvom na Slovensku a tvorilo informačnú základňu pre mladých adeptov vedy a techniky, ale aj pre existujúce vedecké pracoviská."

ITLIB 4/09: Nový DAWINCI OPAC je orientovaný na čitateľa

Tvorcovia knižničného systému DAWINCI sa neprestajne snažia vychádzať v ústrety používateľom tohto knižničného systému a uvedomujú si, že OPAC je silnou zbraňou na oslovenie čitateľa. Paradoxne pri poskytovaní služieb cez rozhranie OPAC-u nie je cieľom zobrazenie kompletného a čo najpodrobnejšieho bibliografického výstupu, ale možnosť zobrazený výstup použiť ako odrazový bod pre ďalšiu rešerš (1). Nová verzia OPAC-u DAWINCI sa približuje prirodzenému komunikačnému a poznávaciemu správaniu sa používateľov. Na jednej strane podporuje jednoduchosť vyhľadávania, na strane druhej jej presnosť, prehľadnosť a multimediálnosť formulovania požiadaviek.
celý článok

INFORUM 2008: CREPČ – Centrálny register publikačnej činnosti

Na úrovni hárdvéru bol pre účely CREPČ zabezpečený hlavný a záloţný server s príslušenstvom. Základná systémová úroveň sa zabezpečuje na platforme Microsoft Windows Server 2003, databázový stroj je MS SQL 2005 a samotné funkcie CREPČ vznikli modifikáciami a realizáciou nových funkcií na platforme vývojovej platformy uţ existujúceho kniţnično-informačného systému DAWINCI
celý článok

ITlib 2/2008 Dawinci - príbehy z Bronxu praxe

"Systém DAWINCI nie je na poli knižničných informačných systémov novým pojmom. V tomto príspevku sme sa rozhodli predstaviť vám systém prostredníctvom vybraných "príbehov" (prípadových štúdií) konkrétneho nasadenia KIS DAWINCI. V prvom príbehu demonštrujeme dôsledky zavedenia moderného IS do verejnej knižnice strednej veľkosti, a to už v úplne krátkodobom horizonte. V druhom príbehu ponúkame opis riešenia, ktoré demonštruje variabilnosť systému a jeho schopnosť spoločnosti SVOP pružne reagovať aj na aktuálne výzvy v oblasti digitálnych knižníc a elektronických zdrojov."

INFORUM 2007: MEDVIK® - medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

Systém MEDVIK byl koncipován tak, aby byl vhodný k implementaci v libovolné knihovně. Nejen v knihovnách s rozsáhlými nebo středně velkými fondy, ale i v nejmenších informačních pracovištích. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí flexibilních datových struktur KIS DAWINCI v multiknihovním modelu, které umožňují zachovat potřebná specifika zapojené knihovny/informačního pracoviště a zároveň zajišťují udržení potřebné míry kvality zpracovávaných záznamů, a také plně využívat moderní uživatelské rozhraní, které je možno upravovat podle požadavků instituce až na úroveň jednotlivého uživatele.
celý článok