Fulltextové hľadanie

Plnotextové vyhľadávanie predstavuje nadstavbovú súčasť online katalógu. Je výsledkom snahy uchovania a evidencie plných textov (napr. EPC, bakalárskych, či diplomových a kvalifikačných prác), prípadne spracovania zaujímavých informačných prameňov. Výsledkom snaženia je tvorba informačnej bázy s dôrazom na istú tému. Informačný prameň odborný pracovník nájde, popíše, ohodnotí relevanciu a vecne spracuje. Používateľ očakáva, že relevantné informácie dostane z jedného zdroja, a tým zdrojom môže byť vyhľadávací nástroj knižničného systému.

V tejto oblasti ponúka systém DAWINCI možnosť vytvárať katalogizačné záznamy k elektronickým dokumentom a zdrojom, ukladať elektronické dokumenty na FTP/file serveroch pre rôzne stupne použitia (indexácia, archivácia, lokálne zverejnenie, globálne zverejnenie, poskytovanie za úhradu a ich kombinácie) a zabezpečiť indexovanie a fulltextové prehľadávanie uložených dokumentov s väzbou na katalogizačné záznamy.

Dôsledkom zastrešenia klasických a elektronických dokumentov pod AKIS je možnosť vytvorenia jednotnej brány pre vyhľadávanie informácií. Používateľ dostáva možnosť prehľadávať informácie o klasických informačných prameňoch (fondoch knižnice) a zároveň aj elektronických. Linkovanie informácie je obojstranné. Vyhľadaním plného textu je možné získať bibliografickú informáciu, resp. informáciu o dostupnosti dokumentu a naopak, prehľadávaním bibliografických metadát (podľa tematického, predmetového, žánrového, či inak katalogizačne spracovaného hľadiska) je možné získať plný text (linku na originál, alebo inú informáciu o dostupnosti plného textu).

Pri plnotextovom indexovaní je možné vyhľadávať v celej škále elektronických formátov (súbory MS Office, HTML, PDF, TXT, XML, ...), a toto hľadanie realizovať rýchlo vo veľkom objeme dát. Tento nástroj sa v systéme označuje ako Fulltext and Storage server.