Výpožičná karta čitateľa

Výpožičná karta čitateľa obsahuje prehľadný obraz o čitateľskom konte a jeho výpožičkách. Dokumenty sú v záložkách usporiadané podľa stavu

  • vypožičné
  • vrátené
  • upomínané
  • objednané
  • rezervované
  • všetky

V rámci jednotlivých záložiek sú farebne rozlíšené stavy výpožičiek; takto usporiadané poskytujú obsluhe rýchlu orientáciu. Vypožičiavanie alebo vrátenie je možné vykonať prostredníctvom odčítania čiarového kódu dokumentu (čítačkou čiarových kódov, ktorá môže byť súčasťou dodávky systému) alebo zápisom prírastkového čísla.

Výpožičná doba alebo prípadné poplatky sú v karte zobrazené hneď po vypožičaní. Systém umožňuje vypožičiavať aj dokumenty požičané prostredníctvom MVS/MMVS alebo tzv. tituly mimo katalóg, teda také, ktoré boli do knižnice získané ale neboli pred vypožičaním zaevidované. Súčasťou procesu je aj možnosť rezervovať alebo objednávať dokumenty. O špeciálnych stavoch, nastaveniach alebo pri pokuse o prekročenie limitov (max. počet výpožičiek, blokovaný titul a pod.) je obsluha informovaná výstražnými hláseniami.