Document Delivery Service

Funkcia slúži na spracovanie a správu agendy dodávania primárnych dokumentov používateľom. Služba poskytovania dokumentov produkuje z papierovej formy dokumentu elektronickú kópiu a naopak. Pri vhodnom manažmente elektronických kópií je možné redukovať fyzickú manipuláciu s originálom dokumentu. Výhodou tejto služby je tiež to, že umožňuje získať aj časti dokumentu. Ide dokonca o preferovanú možnosť, služba je totiž typicky spoplatnená od počtu normovaných strán.

Systém DAWINCI rieši evidenciu a celý proces výmeny informácií od zadania požiadavky, cez jej sledovanie, až po jej realizáciu, resp. odmietnutie. V procese spracovania vznikajú okrem iného kópie častí dokumentov, teda neúplné elektronické dokumenty, ktoré je možné zaindexovať, a tým akcelerovať rešeršné možnosti celého systému.

Používateľ môže zadať svoju požiadavku prostredníctvom OPACu. Požadované dokumenty je možné používateľovi doručiť viacerými spôsobmi:

  • osobne
  • poštou
  • faxom
  • e-mailom
  • vystaviť v jeho čitateľskom konte v OPACu

Ukážky Document Delivery Service

ddsdds2dds3