Modul Seriály

serialystrSubmodul Seriály zahŕňa objednávanie, sledovanie dodávok, katalogizáciu, prírastkovanie, úbytkovanie a väzbu periodík. (Štruktúra modulu na obrázku vpravo)

Vytvára prirodzenú nadstavbu funkcií pre procesy nákupu, evidencie a vyraďovanie fondu. Už vo fázi objednávania je možné označiť titul ako periodikum. Následne sa od definície seriálu odvíja kontrola dodávania nových čísel s následnou urgenciou nedodaných čísiel.

Základnou informačnou jednotkou ostáva UNIMARC/MARC21 záznam, ktorý je však v prípade seriálovej publikácie doplnený o všetky údaje potrebné pre sledovanie periodicity a funkcie automatizovaného doplňovania čísiel (definícia seriálu - periodicita, ročník, číslo, cena jedného čísla,...).

K základným funkciám doplňujúcim štandardné katalogizačné funkcie patrí: vytváranie definície pridávania čísiel, kontrola dodania čísiel a funkcie vyradenia seriálu s možnosťou automatizovanej tvorby záznamu pre väzbu čísiel.

Systém je pripravený i na použitie v oddeleniach centrálneho nákupu fondu - rovnako ako v prípade objednávania neperiodických publikácií systém umožňuje definovať rozpis (plán) prírastkov (fyzických kusov pre jednotlivé pobočky/oddelenia inštitúcie podľa štruktúry a spôsobu použitia v systéme).

Modul SERIÁLY nie je v systéme DAWINCI oddelený od ostatných modulov - práve naopak - vďaka unikátnej štruktúre a spôsobe viazania dát je možné využiť všetky v systéme dostupné informácie a tak vytvárať tlačové zostavy a analytické štatistiky nad údajmi seriálových publikácií rovnako ako je tomu v ostatných moduloch systému.

Záznamy o dodávkach sú uložené v stĺpcoch a prehliadačoch, pre zápis je možné využiť funkcie pre nastavenia scenárov, protokol Z39.50, export a import záznamov a pod.

Ukážky submodulu Seriály

serialyserialy2serialy3