Modul Autority

Modul Autority je funkčným celkom na evidenciu mennej a vecnej katalogizácie. Umožňuje zapisovať autoritatívne záhlavia pre osobné mená, mená korporácií, geografické mená, mená rodov, unifikované názvy, predmetové heslá.

Záznamy sa zapisujú vo formáte UNIMARC/AUTHORITY alebo MARC21/AUTHORITY. Údaje sa vkladajú do predpripravených formulárov (napr. pre osoby/korporácie/predmetové heslá). Miesto ručného zápisu je možné stiahnuť už vytvorený autoritný záznam pomocou protokolu Z39.50. Jednotlivé hodnoty sú previazané s bibliografickými záznamami a každá zmena v súbore autorít sa vďaka synchronizácii prenáša aj do jednotlivých bibliografických záznamov.

Pri prenášaní do bibliografického záznamu je možné požadovanú autoritu dohľadať podľa ľubovoľného poľa. V prípade dohľadávania predmetových autorít sa relevantné predmetové heslo zobrazí v prehliadači s väzbami na iné predmetové heslá. Submodul obsahuje aj efektívny súbor funkcií na spravovanie a úpravu duplicitých záznamov. Pomocou tlačených/elektronických výstupov je možné generovať prehľady a štatistiky. Autoritné záznamy je možné využívať aj pri zápise záznamov evidencie publikačnej činnosti prostredníctvom webových formulárov.

Submodul spravuje nasledovné funkcie:

  • vytváranie záznamov: zápis nových záznamov, stiahnutie prostredníctvom protokolu Z39.50
  • zmena údajov
  • mazanie záznamov
  • hromadná zmena údajov
  • hromadná tlač záznamov
  • export/import
  • vyhľávanie a iné

Ukážky submodulu Autority

autority2

autority3autority