Popis modulu Katalóg

Modul Katalóg tvorí jadro celého systému. Obsahuje funkcie, alebo inak submoduly, pre akvizíciu, katalogizáciu, správu holdingov, seriálov, objednávky, faktúry, adresár dodávateľov, rozpočty a iné funkcie. Jednotlivé submoduly sú síce vizuálne oddelené, ale na pozadí navzájom logicky prepojené. Každý submodul má prehľadne usporiadané vlastné funkcie pre svoju správu.

Pre každý typ záznamu sú v systéme prednastavené hierarchické MARC štruktúry. Pre zobrazenie záznamov sa používajú prehliadače, v ktorých si používateľ sám dokáže definovať polia, podpolia, ktoré chce zobrazovať. Skupinu zobrazených záznamov je možné obmedziť pomocou filtrov.

V module katalóg sa zapisujú, upravujú, kopírujú či mažú bibliografické záznamy. Systém DAWINCI umožňuje zápis v štruktúrach UNIMARC alebo MARC21. Záznamy sa zapisujú do pripravených formulárov (s poliami a podpoliami pre jednotlivé typy dokumentov), ktoré sa dajú upravovať, alebo v prípade retrokatalogizácie do webových formulárov.

Okrem ručného zápisu údajov a možnosti stiahnuť hotový záznam, je katalogizátorom k dispozícii aj viacero možností editácie (priamy prístup do registrov, tezaurov, možnosť vytvárať nové väzby napr. na autority, edície, a pod.) či vnútorných kontrol (duplicita, chybne zapísané údaje). K záznamom je možné jednoducho pridať aj odkaz na elektronický dokument (PDF súbor, web stránka, video, audio-ukážka a pod.) a vytvárať tak "živú" databázu - využiteľnú napr. pri dištančnom vzdelávaní, evidencii publikačnej činnosti, evidencii záverečných prác alebo pri tvorbe tematicky zameraných katalógov (deti,...)

Modul disponuje funkciami pre hromadnú zmenu vybraných hodnôt a zmenu zaradenia záznamov do iného fondu, príp. prírastkov na inú lokáciu či do tematickej skupiny. Samozrejmosťou je kopírovanie údajov z jedného záznamu do iného alebo použitie externého záznamu, ktorý bol nájdený a stiahnutý cez protokol Z39.50.

Všetky záznamy je možné zobrazovať prostredníctvom pripravených tlačových zostáv, a to buď formou bežného náhľadu na monitore, alebo priamou tlačou či formou HTML náhľadu s možnosťou odosielania do e-mailu.

Modul pokrýva všetky informačné toky v organizácií. Je rozdelený do submodulov:

  1. Autority - submodul pre vytváranie a správu súboru autorít
  2. Adresár dodávateľov - databáza údajov o dodávateľoch (kníhkupectvách, knižných veľkoobchodoch) pre účely automatizovaných objednávok
  3. Faktúry - správa faktúr a záznamov o dodávkach, obsahuje informácie o prijatých tituloch a holdingoch vrátane väzieb na dodávateľov či objednávky
  4. Fondy a tematické skupiny - prehľad o existujúcich fondoch a tematických skupinách knižnice (zloženie fondu).
  5. Holdingy - submodul na správu exemplárov v systéme.
  6. Objednávky - správa a prehľad objednávok dokumentov
  7. Seriály - správa evidencie dochádzky periodík

Ukážky modulu Katalóg

katalogkatalog2katalog31katalog3