Modul Katalóg

Popis modulu Katalóg

katalogModul Katalóg tvorí jadro celého systému. Obsahuje funkcie, alebo inak submoduly, pre akvizíciu, katalogizáciu, správu holdingov, seriálov, objednávky, faktúry, adresár dodávateľov, rozpočty a iné funkcie. Jednotlivé submoduly sú síce vizuálne oddelené, ale na pozadí navzájom logicky prepojené. Každý submodul má prehľadne usporiadané vlastné funkcie pre svoju správu.

Viac...

Modul Autority

autority2

Modul Autority je funkčným celkom na evidenciu mennej a vecnej katalogizácie. Umožňuje zapisovať autoritatívne záhlavia pre osobné mená, mená korporácií, geografické mená, mená rodov, unifikované názvy, predmetové heslá. Vďaka synchronizácii systému je možné vytvorené autoritatívne záznamy doťahovať do bibliografických záznamov.

Viac...

Modul Dodávatelia

dodavatelia2Modul predstavuje vlastnú databázu dodávateľov a iných partnerov knižnice, evidovaných na jednom mieste. Pracuje na podobnom systéme ako Autority, kedy stačí vytvoriť záznam konkrétneho dodávateľa v systéme len raz a ktorý sa neskôr len dotiahne do formulárov objednávok alebo faktúr.

Viac...

Modul Evidencia publikačnej činnosti

epcformularSystém DAWINCI umožňuje zaznamenávať a vyhodnocovať záznamy Evidencie publikačnej činnosti (EPČ). Evidencia je súčasťou systému, nejde o samostatný modul. Záznamy je možné jednoducho pridávať pomocou formulárov s preddefinovanými poliami a podpoliami pre jednotlivé typy dokumentov. Záznamy je možné v dávkach odosielať do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), riadenej CVTI SR.

Viac...

Modul Faktúry a dodávky

fakturyModul Faktúry zabezpečuje ekonomickú evidenciu nadobudnutých dokumentov. Údaje o dodávkach sa zapisujú do MARC štruktúry. Pre zápis údajov je možné využiť predpripravené scenáre polí a podpolí. Vytvorenie faktúry (záznamu o dodávke) môže byť jedným z akvizičných stavov (Objednávka - Faktúra - Prírastkovanie). Nad údajmi faktúr je možné robiť štaistiky a prehľady, ktoré je možné tlačiť, ukladať, alebo odosielať e-mailom.

Viac...

Modul Holdingy

holdingy2Submodul pre správu holdingov zobrazuje prehľad všetkých prírastkov v databáze. Poskytuje všetky informácie o ich počte, stave a ďalších údajoch. Údaje o holdingoch sú zapísané v MARC štruktúre. Vďaka systému stĺpcov, stálych filtrov a prehliadačov, má obsluha možnosť si vytvárať vlastné prehľady. Každý holding obsahuje väzbu na bibliografický záznam a môže obsahovať väzby aj na iné submoduly.

Viac...

Modul Objednávky

objednavky2Submodul Objednávky zabezpečuje celý proces objednávania dokumentov do knižnice od vytvorenia zoznamu žiadaných titulov, cez dotiahnutie dodávateľa, označenie počtu kusov až po tlač tejto tlačovej zostavy. Údaje do objednávky sa zapisujú do MARC formulárov. Pre jednotlivé špecifické prípady je možné v systéme vytvoriť scenáre, teda formuláre s prispôsobenými poliami.

Viac...

Modul Seriály

serialystrSubmodul Seriály zahŕňa objednávanie, sledovanie dodávok, katalogizáciu, prírastkovanie, úbytkovanie a väzbu periodík. Vytvára prirodzenú nadstavbu funkcií pre procesy nákupu, evidencie a vyraďovanie fondu. Už vo fázi objednávania je možné označiť titul ako periodikum. Následne sa od definície seriálu odvíja kontrola dodávania nových čísel s následnou urgenciou nedodaných čísiel.

Viac...