O InfoGate InfoGate

O súbornom katalógu INFOGATE

Čo je InfoGate?

Súborný katalóg InfoGate je projektom spoločnosti SVOP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave. Bol spustený do testovacej prevádzky 1.1.2013 na doméne www.infogate.sk a vlastnej serverovej kapacite. Jadrom projektu sú bibliografické záznamy dvadsiatich dvoch slovenských knižníc rôznych typov, ktoré spája práca v systéme DAWINCI. Ku 1.4.2013 obsahovala databáza viac ako 1.5 milióna bibliografických záznamov, ktoré sú uložené v knižniciach vo formátoch UNIMARC alebo MARC21. Bibliografické metadáta sú z materských knižníc získavané pomocou protokolu OAI-aplikáciou OAI-PMH Harvester a sú denne aktualizované.

Ciele projektu

Za hlavné ciele si projekt InfoGate kladie:

 • vybudovať databázu bibliografických záznamov z čo najväčšieho počtu knižníc všetkých typov,
 • umožniť používateľom jednotné vyhľadávanie v tejto databáze s transparentnou navigáciou z výsledného záznamu do OPACu zdrojovej knižnice,
 • zviditeľniť databázy knižníc, a tiež samotné knižnice širokej verejnosti vďaka sprístupňovaniu ich bibliografických záznamov v prehliadači Google. Na rozdiel od bežných OPACov, je InfoGate indexovaný vyhľadávačom Google, a tak je možné sa vďaka výsledku vyhľadávania dostať k záznamu v InfoGate a nakoniec ku zdrojovej knižnici, pričom výsledky vyhľadávania sú umiestňované v Google na vysokých pozíciách.
 • vytvárať subkatalógy na základe typológie knižníc alebo regiónu napr. súborný katalóg knižníc Nitrianskeho kraja, Bratislavského kraja, univerzitných knižníc, atď.,
 • výsledné bibliografické záznamy prezentovať deduplikované, a to aj pri záznamoch rovnakého titulu, ktoré sa vzájomne líšia poradím vydania, jazykom či typom dokumentu,
 • ponúknuť používateľovi funkcie OPACu 2.0 akými sú: oblak tagov, hodnotenie titulov, možnosť pridávať komentáre, zobrazenie externých komentárov, prelinkovanie bibliografických záznamov na voľne dostupné plné texty, náhľady dokumentov zo služby Google Books

Ako sa môže knižnica pridať?

Súborný katalóg je otvorený všetkým knižniciam, ktoré majú záujem pridať svoje bibliografické záznamy do databázy. Podmienkou pripojenia je vyjadrenie súhlasu so zapojením, ktorý definuje podmienky prístupu. Knižnici nevznikajú jej účasťou, a teda zapojením sa žiadne finančné náklady smerom k zriaďovateľovi projektu - spoločnosti SVOP spol. s r.o. Pre zapojenie knižnice je potrebné, aby disponovala aplikáciou OAI-PMH Provider, ktorú by mala obstarať od dodávateľa svojho KIS. Ďalej je potrebné pre priamy prístup k záznamom do lokálneho online katalógu, aby tieto boli prepojené linkou OpenUrl, v opačnom prípade bude smerovať linka zo záznamu v InfoGate iba na úvodnú stránku OPACu knižnice (namiesto do detailu záznamu). Po sprístupnení údajov potrebných pre uloženie dát z lokálneho katalógu do databázy InfoGate sú tieto aktualizované v dohodnutom časovom intervale, zvyčajne raz za 24 hodín. Aktualizáciou sa rozumie stiahnutie nových záznamov, zmien alebo odstránenie vymazaných záznamov.

V prípade, že Vaša knižnica má záujem sa pridať do súborného katalógu InfoGate, kontaktujte prosím našu spoločnosť.

Ako funguje zber dát z knižníc?

Dvomi technologickými prostriedkami - protokolmi, ktoré nám umožnili vytvoriť skutočný súborný katalóg, sú OAI-PMH a OpenUrl. Druhý menovaný je protokol, ktorý bol vyvinutý v roku 2000 a následne štandardizovaný Americkým národným inštitútom pre normalizáciu (ANSI) ako norma Z39.88. Jeho ďalší vývoj v roku 2006 prebralo OCLC. OpenUrl je linka, ktorá obsahuje metadáta, na základe ktorých je možné presne identifikovať konkrétny dokument. Tento formát rieši problém s tzv. pevnými linkami (permanent link; permalink), teda stáleho odkazu na konkrétny dokument alebo záznam v OPACu. Permalink odkazuje na konkrétny článok alebo obsah, ktorý sa v čase nemení a zaručuje, že kedykoľvek bude tento odkaz otvorený, bude vždy obsahovať rovnaké informácie. Práve OpenUrl umožňuje jednoduché prelinkovanie z výsledného záznamu v súbornom katalógu InfoGate na záznam v OPACu materskej knižnice. OAI-PMH je protokol pre zber metadátových záznamov z dátových úložísk. OAI-PMH poskytuje jednoduchý technický prostriedok, ktorý slúži poskytovateľom dát pre účely ich sprístupnenia pomocou spoločného výmenného formátu, najčastejšie DublinCore alebo XML.

Zjednodušene môžeme povedať, že princíp fungovania poskytnutia a zberu dát funguje nasledovne: na serveroch jednotlivých knižníc zapojených do projektu funguje aplikácia OAI Provider, ktorej úlohou je „pripraviť“ bibliografické záznamy z knižnicou využívaného bibliografického formátu do formátu XML a vystaviť ich na zber. Na strane databázy súborného katalógu je spustená aplikácia OAI Harvester, ktorá sa v pravidelných intervaloch snaží o stiahnutie XML súborov a ich vloženie do súbornej databázy. Množina stiahnutých záznamov prejde ďalším spracovaním a následne je uložená do spoločnej databázy.

Prečo by sa mala knižnica pridať?

Súborný katalóg predstavuje zhmotnenie vízie o vzájomnej spolupráci a spájaní knižníc. Svojou účasťou sa knižnica stáva časťou väčšieho celku a môže svojim čitateľom ponúkať nové a kvalitnejšie služby. Viaceré online katalógy nedisponujú pokročilými funkciami ani funkciami OPACov 2.0, vďaka účasti v InfoGate môže knižnica tieto funkcie svojim používateľom priniesť. Záznamy v súbornom katalógu sú indexované vyhľadávačom Google. Prostredníctvom vyhľadávania v tomto vyhľadávači sa tak čitatelia môžu dostať prostredníctvom hľadania konkrétnej knihy až do OPACu jeho materskej knižnice. Pre knižnice, ktoré sú z jedného regiónu (mesta) vieme vytvoriť menšie súborné katalógy daného mesta či kraja. S väčším počtom knižníc môžeme pre knižnice pripraviť ďalšie spoločné funkcie (MVS a pod.).

Ako môže knižnica zvidteľniť InfoGate?

Každá zapojená knižnica sa môže aktívne podieľať na zviditeľňovaní súborného katalógu. Ideálnymi prostriedkami sú novinky a oznamy na svojich webových stránkach alebo facebook profile. Rovnako môže pridať do svojho OPACu odkaz na InfoGate.

Súborný katalóg má aj svoju stránku na sociálnej sieti Facebook, ktorú môže knižnica zdieľať. Časom uvažujeme aj o propagácii prostredníctvom reklamy na tejto sieti. O spustení ostrej prevádzky by sme širšiu verejnosť radi informovali aj prostredníctvom tlačovej správy.

Zapojené knižnice

Súčasťou súborného katalógu sú nasledujúce knižnice:

 • Akademická knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach
 • Archeologický ústav SAV
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
 • Knižnica Bratislava - Nové Mesto
 • Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
 • Knižnica - Mestské kultúrne centrum Hlohovec
 • Knižnica Paneurópskej vysokej školy
 • Knižnica Ružinov
 • Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
 • Mestská knižnica v Bratislave
 • Mestská knižnica Sereď
 • Mestská knižnica Skalica
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
 • Staromestská knižnica
 • Tekovská knižnica v Leviciach
 • Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
 • Univerzitná knižnica, Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 • Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
 • Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda
 • Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
 • Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko VŠMU
 • Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle