EZP - Evidencia záverečných prác

Modul evidencie záverečných prác slúži ako lokálne úložisko záverečných a kvalifikačných prác. Poskytuje rozhranie pre vkladanie plných textov. Obsahuje tiež nástroje pre formálnu kontrolu vložených dokumentov, umožňuje generovanie licenčných zmlúv a potvrdení o odovzdaných súboroch. Umožňuje uchovávať všetky verzie práce. Získané dáta je možné prehliadať na rôznych úrovniach prístupov (pohľad študenta, školiteľa, fakultného alebo katedrového administrátora). Vo všeobecnosti podporuje komunikáciu medzi študentami a školiteľmi.

Systém komunikuje obidvoma smermi s Centrálnym registrom evidencie záverečných prác, kam posiela dáta o prácach, ktoré je nutné skontrolovať na originalitu. Kontroluje sa miera zhody textu práce s databázou originálnych textov. Po vrátení údajov z centrálneho registra systém prezentuje výsledky kontroly originality formou protokolu, v rozsahu nastaviteľnej viditeľnosti pre jednotlivé zainteresované osoby. Protokol jednoznačne identifikuje kontrolovanú prácu a ponúka zoznam prác s nadprahovou hodnotou podobnosti, a to včítane možnosti vidieť detaily a mieru podobnosti s cieľom uľahčiť rozhodnutie o tom či ide o plagiátorstvo. Získanie a overenie protokolu je podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej alebo kvalifikačnej práce. Dáta o obhájených prácach spolu s ich posudkami sú posielané naspäť do centrálneho systému.

Systém pracuje s ľubovoľnými bežne používanými textovými formátmi ako je doc, docx, odt a pdf. Pre všetky formáty systém poskytuje možnosť overiť správnosť súboru pomocou funkcie tester prevodu na text. Všetky súbory pri kontrole originality prejdú konverziou na „plain“ text a originálne súbory sú archivované. Pritom minimálny rozsah práce musí byť 500 slov. Prílohy je možné pridávať samostatne v rôznych formátoch. 

Samotný systém je prepojiteľný na univerzitný akademický informačný systém (AIS) od rôznych výrobcov, na rôzne systémy spravujúce autentifikačné údaje (LDAP), na knižničné systémy (KIS) a iné. Odkaz na lokálne EZP sa nachádza na stránke príslušnej vysokej školy. Zoznam niektorých lokálnych úložísk jednotlivých univerzít a vysokých škôl sa nachádza aj na adrese www.crzp.sk.

EZP - ukážky

ezp1ezp2ezp3ezp4