CRZP - Centrálny register záverečných prác

Centrálny register záverečných prác bol po 2 rokoch systematického vývoja uvedený do prevádzky v roku 2010. Cieľom evidencie záverečných prác je primárne podpora vedy, výskumu a vzdelávania a sekundárne zvyšovanie kvality záverečných prác vďaka spoľahlivému posúdeniu originality a kvality odovzdanej práce algoritmom na odhaľovanie plagiátov. Register získava, uchováva a sprístupňuje všetky záverečné práce na Slovensku. Systém zberu funguje dvojstupňovo. Škola si zabezpečí vlastné lokálne úložisko a v druhom kroku jednorazovo prepošle metadáta na globálne úložisko. Vďaka algoritmu sa takýto súbor informácií spracuje v systéme, ktorý následne vyhodnotí vložené údaje.

Súčasťou dodávaky Centrálneho registra je aj aplikácia CRZP distribuovaná pre jednotlivé školy, ktorá slúži na sledovanie importu záznamov a na zmenu nastavení pre prenos týchto záznamov z lokálneho zberu záverečných prác do samotného centrálneho registra. Každá univerzita či vysoká škola môže (po prihlásení sa do aplikácie povereným pracovníkom) zmeniť nastavenia potrebné pre import záznamov do centrálneho registra a môže zmeniť svoje prihlasovacie údaje pre automatizované odosielanie XML výstupov. Po prenesení XML súborov škola potvrdzuje daný súbor výstupov, aby sa zamedzilo omylom.

Prezentácia záverečných prác verejnosti závisí od parametrov licenčnej zmluvy a môže sa týkať metadát alebo plných textov. Práce je možné prehľadávať na portále Centrálneho registra evidencie záverečných prác.