CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti je jedným z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Myšlienka realizácie centrálneho registra prirodzene vyplynula z potreby efektívnej automatizácie dodávania podkladov pre hodnotenie verejných vysokých škôl a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram, autorom, odbornej i laickej verejnosti.

Projekt Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti vznikol v roku 2007 pod záštitou Ministerstva školstva SR a bol implementovaný riešiteľskou skupinou:

  • Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • Žilinskej univerzity v Žiline a
  • SVOP, spol. s r.o.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie riešenia schopného v čo najvyššej miere automatizovať proces získavania a vyhodnocovania údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou univerzít a vysokých škôl. Tieto údaje na úrovni rezortu školstva (okrem iného) slúžia ako podklad pre rozdeľovanie finančných prostriedkov jednotlivým univerzitným a vysokoškolským pracoviskám.

Sekundárnym cieľom a dôsledkom realizácie primárnej úlohy bol vznik unikátneho centrálneho zdroja informácií, ktorý umožňuje získať prehľad o činnosti všetkých zapojených pracovísk odbornej i laickej verejnosti na jednom mieste - portáli.

Výstupom projektu je portál Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ktorý je prevádzkovaný na adrese www.crepc.sk. Základnými vlastnosťami a výsledkami riešenia sú:

  • bezpečné uloženie, archivácia a jednotná prezentácia informácií, 
  • vyhľadávanie záznamov podľa definovaných kritérií (autor, názov dokumentu, pracovisko autora, rok vydania a pod.), 
  • možnosť kontroly dát z viacerých pohľadov a súvislostí aj na priereze jednotlivých rokov, 
  • priame výstupy a štatistiky pre potreby manažmentu finančných prostriedkov, 
  • značná redukcia času od získania údajov, cez ich kontrolu až po získanie požadovaných analytických podkladov.