ANTIPLAG - Algoritmus na odhaľovanie plagiátov

ANTIPLAG je systém pre podporu rozhodovania s cieľom pomáhať identifikovať podozrenia a potláčať rôzne formy plagiátorstva.  Plagiátorstvo je definované ako nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov a ich prezentácia spôsobom, ktorý vytvára dojem, že ide o originálne myšlienky plagiátora. Ide najmä o používanie výsledkov práce iného autora bez jeho citovania.

Naša spoločnosť začala s vývojom algoritmu na odhaľovanie plagiátov už v roku 2008. V roku 2010 bol systém s názvom ANTIPLAG implementovaný vo forme Centrálneho registra záverečných prác prevádzkovaného na adrese www.crzp.sk. V tomto registri kontroluje všetky záverečné práce, ktoré sú odovzdané na jednotlivých univerzitách a vysokých školách na Slovensku. Jeho výstupom je protokol, elektronický dokument, ktorý upozorňuje na zhodné alebo identické dokumenty z internetu alebo práce z iných pracovísk, v ktorých bolo identifikované podozrenie na plagiátorstvo a mohli uniknúť pozornosti školiteľa a/alebo oponenta pri posudzovaní záverečných prác.  

Vďaka plošnému nasadeniu a premyslenému indexovaniu „živého“ internetu je možné zachytiť aj pokusy o kopírovanie prác z iných škôl, prípadne predchádzajúcich rokov alebo z internetu. Použitá technológia využíva viacstupňový mechanizmus kontroly práce voči korpusu (indexu) prác.

Systém v sebe integruje niekoľko prvkov:

  • vyhľadávanie vo vlastnej databáze,
  • vyhľadávanie na internete (web crawler),
  • distribuovaná architektúra dátových úložísk,
  • indexácia dát,
  • porovnávanie textu a ďalšie.

V základných bodoch je možné algoritmus charakterizovať takto:

  • vytvorenie digitálneho odtlačku dokumentu pomocou špecializovaných nástrojov so zapojením stromu pojmov
  • porovnanie odtlačku voči dokumentom v korpuse
  • korpus je pravidelne dopĺňaný dátami, ktoré dodávajú školy, ale aj pomocou automatizovaných webových prehľadávačov z internetu
  • vo finálnej fáze sa produkuje protokol s vyznačením bibliografických citácií a liniek na podozrivé dokumenty s informáciami o zhode a pravdepodobnosti zachytenej podobnosti

Systém ANTIPLAG je možné použiť nie len na porovnávanie záverečných prác, má širšie možnosti použitia pre našich zákazníkov doma ako aj v zahraničí.