Naše produkty

Medzi naše najúspešnejšie produkty patria knižnično-informačný systém DAWINCI, ako aj riešenia zberu a evidencie záverečných prác, publikačnej a umeleckej činnosti. Náš najnovší produkt je elektronický systém na zadávanie požiadaviek (helpdesk) - STRIX.

Naša spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, Centrom vedecko-technických informácií SR, univerzitami a vysokými školami výraznou mierou prispela k problematike získavania, uchovávania a sprístupňovania informačných zdrojov v oblasti vzdelávania, vedy a techniky. Výsledkom viacerých projektov sú konkrétne technologické riešenia, ktoré prispeli k pravdivosti informácií, dôveryhodnosti zdrojov, jednoznačnej identifikácií pôvodcov informácií a k splneniu odborných kritérií pomocou unifikácie metadát, otvorenosti rozhraní a interoperability.

Projekty,ktoré sme vyvinuli počas našej spolupráce sú:

  • CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
  • CREUČ - Centrálny register evidencie umeleckej činnosti
  • CRZP - Centrálny register záverečných prác
  • ANTIPLAG - Systém na odhaľovanie plagiátov

GREYLIB - Systém pre správu sivej literatúry

GREYLib je webový nástroj pre spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie záznamov sivej literatúry. Predstavuje bezpečné úložisko metadát a plných textov. Pre zápis bibliografických údajov využíva prehľadné formuláre s možnosťami detailného zápisu popisných údajov vrátane analytického rozpisu, abstraktov a predmetu. V databáze je možné vyhľadávať viacerými spôsobmi vrátane prechádzania záznamov a fazetového zjemňovania. Spolupráca s inými systémami je zabezpečená širokými možnosťami exportu do viacerých formátov. 

Viac...

MEDVIK - Medicínska Virtuální Knihovna

Systém MEDVIK (Medicínska Virtuální Knihovna) je komplexné informačné prostredie s možnosťami kooperatívneho zdieľania prostriedkov a prijímania výsledkov práce integrovaných knižníc a informačných pracovísk a nimi spravovaných informačných zdrojov a fondov. Bol uvedený do ostrej prevádzky v januári 2006 a naša spoločnosť je producentom softvérového jadra systému.

Viac...

InfoGate - súborný katalóg

Infogate je súborný katalóg slovenských knižníc, ktorý bol spustený do pilotnej prevádzky v roku 2013 na adrese www.infogate.sk. Infogate bol navrhnutý, implementovaný a je prevádzkovaný výhradne našou spoločnosťou.  

Do projektu InfoGate sa môže zapojiť ľubovoľná knižnica. Radi privítame všetky knižnice, ktoré majú záujem zdieľať svoje záznamy na vyššej úrovni, bez ohľadu na používaný knižnično-informačný systém. Účasť v katalógu InfoGate je bezplatná.

Viac...

CRZP - Centrálny register záverečných prác

Centrálny register záverečných prác bol po 2 rokoch systematického vývoja uvedený do prevádzky v roku 2010. Cieľom evidencie záverečných prác je primárne podpora vedy, výskumu a vzdelávania a sekundárne zvyšovanie kvality záverečných prác vďaka spoľahlivému posúdeniu originality a kvality odovzdanej práce algoritmom na odhaľovanie plagiátov. Register získava, uchováva a sprístupňuje všetky záverečné práce na Slovensku. Systém zberu funguje dvojstupňovo. Škola si zabezpečí vlastné lokálne úložisko a v druhom kroku jednorazovo prepošle metadáta na globálne úložisko. Vďaka algoritmu sa takýto súbor informácií spracuje v systéme, ktorý následne vyhodnotí vložené údaje.

Viac...

STRIX - systém na zadávanie požiadaviek (helpdesk)

STRIX je webová aplikácia, ktorá významne zjednodušuje komunikáciu medzi objednávateľom a dodávateľom elektronickou správou požiadaviek. STRIX môže slúžiť ako helpdesk, alebo rovnako efektívne aj ako interný systém na evidenciu a sledovanie vykonaných prác zamestnancov. Pritom nezáleží na tom, akej obchodnej činnosti sa dodávateľ venuje.

Viac...

CREUČ - Centrálny register umeleckej činnosti

Po úspešnom spustení projektu Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti prišla s myšlienkou evidencie umeleckej činnosti aj umelecká akademická obec. Na základe podnetu Vysokej školy výtvarných umení v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií  SR a po príprave podkladov pre spracovanie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008 Centrálny register evidencie umeleckej činnosti.

Viac...

CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti je jedným z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Myšlienka realizácie centrálneho registra prirodzene vyplynula z potreby efektívnej automatizácie dodávania podkladov pre hodnotenie verejných vysokých škôl a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram, autorom, odbornej i laickej verejnosti.

Viac...

ANTIPLAG - Algoritmus na odhaľovanie plagiátov

Algoritmus pre kontrolu plagiátov je vyvíjaný od roku 2008. V roku 2010 bol ANTIPLAG (ako sa subsystém pracovne volá) implementovaný a jeho fyzická realizácia vo forme portálu má názov Centrálny register záverečných prác (www.crzp.sk). V budúcnosti je možné uvažovať aj nad využitím systému pri vedeckých a odborných publikáciách, a to pri porovnaní vlastného autorského prínosu voči iným autorom ako aj voči autorovým prechádzajúcim prácam. Systém je využiteľný aj pre grantové výskumné projekty.

Viac...

EZP - Evidencia záverečných prác

EZP je modul, ktorý slúži ako lokálne úložisko záverečných a kvalifikačných prác. Poskytuje rozhranie pre vkladanie plných textov. Obsahuje tiež nástroje pre formálnu kontrolu vložených dokumentov, umožňuje generovanie licenčných zmlúv a potvrdení o odovzdaných súboroch.

Viac...

Knižnično-informačný systém DAWINCI

Naša ponuka zahŕňa hlavne produkty z oblasti informačných technológií. Od roku 1998 vyvíjame a distribuujeme knižnično-informačný systém DAWINCI, ktorý si za dobu svojej existencie vybudoval pevnú pozíciu hlavne v oblasti akademických knižníc. Viacero produktov sa týka práve doplnkových, nadstavbových modulov alebo nepovinných častí tohto systému.

Patria sem:

  • Online register publikačnej činnosti
  • Analytics
  • Formuláre pre retrokatalogizáciu
  • Z39.50 server a iné

Viac...

OREPČ - Online register publikačnej činnosti

Modul vznikol na základe požiadaviek našich zákazníkov a potrieb širokej vedeckej obce. Vychádza z už realizovaných on-line EPC formulárov nasadených v univerzitnom prostredí niektorých našich klientov. Umožňuje zastrešovať niekoľko inštitúcií v jednej databáze, pričom každá vykonáva pre svoje pracovisko alebo úsek evidenciu publikačnej činnosti samostatne. Je možné nastaviť spoločné zdieľanie autorov (autorít), databázu i administráciu.

Viac...

Podkategórie